Новости

Все новости

Как и где купить диплом охранника по выгодной цене

Первый субботник 2015 года


Ребята и львята на новогоднем утреннике


Предновогодняя ярмарка «Кухни мира»


Календарний план ЗНО


Как стать везучим


Лекция «Введение в уголовное право и процесс США»


Thanksgiving day

Научная жизнь

Преподаватели кафедр факультета лингвистики и перевода регулярно выступают на разного уровня конференциях и семинарах. Только в 2012-2013 г. они подготовили 51 доклад и опубликовали 2 монографии, 6 учебных пособий и113 статей.
Ежегодно, начиная с 2006   г., проводится международная научно-практическая конференция, посвященная памяти проф.. А.К.Корсакова «Лингвистическая теорія и практика: актуальне проблемы и перспективы развития».
С 2012г. проводится международная интернет-конференция «Современная филология: теория и практика».
Сборник научных работ «Науковий вісник  Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія» выходит дважды в год. В журнале освещаются актуальные проблемы германистики, общей теории языка, широкий круг вопросов типологической и сопоставительной лингвистики, теории перевода, истории зарубежной литературы, методики преподавания иностранных языков в высшей школе.

Вимоги до авторських оригіналів статей

 1. До друку приймаються неопубліковані раніше роботи, написані українською, російською та англійською мовами: статті – до 0,5 др. арк., короткі повідомлення – до 0,25 арк.
2. Будова статті:
- УДК (універсальний десятковий класифікатор)
- Анотація мовою статті (до 100 слів)
- Ключові слова мовою статті (3-10 слів)
- Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
- Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
- Формування мети статті.
- Виклад основного матеріалу дослідження за повним обґрунтування отриманих наукових результатів.
- Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямі.
- Література (в алфавітному порядку)
- В кінці тексту двома мовами – російською (якщо текст викладено українською) та англійською вказується прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова.
- Підпис автора і дата.
3. Технічні вимоги до оформлення статей.
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Посилання на літературу зазначати безпосередньо в тексті у квадратних дужках порядковим номером використаного джерела та через кому конкретної сторінки.
4. Паперовий варіант, електронний варіант, завірена рецензія спеціаліста (кандидата або доктора наук відповідного профілю.
5. Довідка про автора – прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон, електронна адреса, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа)
Друковані матеріали висловлюють позицію авторів, яка не завжди поділяється редакційною колегією.
Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів.